Algemene Voorwaarden Montageservice

ALGEMENE VOORWAARDEN

PRAXIS MONTAGESERVICE UITGEVOERD DOOR UW TECHNISCHE DIENST

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze montagevoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij Uw Technische Dienst (onderdeel van Uw Huismeester) te Amersfoort of haar hulppersonen als installateur of aannemer betrokken zijn. De opdrachtnemer wordt in deze montagevoorwaarden aangeduid als “uitvoerder”, de opdrachtgever wordt aangeduid als “de klant”.

1.2 De klant doet afstand van het recht van ontbinding binnen de wettelijke bedenktijd zodra de overeenkomst is nagekomen. Hierdoor kan de montage beginnen binnen de termijn van de genoemde wettelijke bedenktijd.

Artikel 2 Verplichtingen van de klant

2.1 De klant:

– zorgt ervoor dat alle te installeren producten compleet en in de originele verpakking op de dag van montage gereed staan voor installatie op of in de onmiddellijke nabijheid van de plaats van uitvoering (werkplek). LET OP: Het merk Baseline en 6mm of 7mm van elk ander merk van de Praxis is uitgesloten van de montageservice.

-draagt zorg voor de normale bereikbaarheid van de werkplek, alsmede voor de geschiktheid van de toegangswegen tot de werkplek.

-voorziet in de voor het werk en de montage benodigde gas-, water- en elektra-aansluitingen. De kosten van verbruiken zijn voor rekening van de klant.

-is jegens de uitvoerder verplicht om de uitvoering van het werk ongehinderd mogelijk te maken, binnen de normale werktijden van de uitvoerder en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;

-zorgt ervoor dat de uitvoerder tijdig kan beschikken over de eventueel voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen)

-draagt, indien vereist, zorg voor het aanvragen van de aansluiting van de montages op het net van het desbetreffende nutsbedrijf. De aansluitkosten zijn voor rekening van de klant. De uitvoerder geeft hiervoor aanwijzingen op zijn vakgebied;

-draagt zorg voor een schaft- en toiletgelegenheid etc. gedurende de duur van de werkzaamheden.

-dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren (al dan niet bouwkundige) werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de uitvoerder behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daardoor geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient de klant de uitvoerder hiervan terstond in kennis te stellen;

-draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van adequate en veilige hulpwerktuigen benodigd voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van voor het werk benodigde zware onderdelen, tenzij anders overeengekomen.

2.2 Indien de klant één of meerdere van bovengenoemde verplichtingen niet nakomt, is de uitvoerder gerechtigd de extra kosten als gevolg daarvan aan de klant in rekening te brengen, dan wel is de klant aansprakelijk voor de schade die de uitvoerder daardoor mocht lijden. De uitvoerder is nimmer aansprakelijk voor schade aan leidingen en/of kabels of andere obstakels op het terrein waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd, indien de aanwezigheid daarvan niet tijdig en juist aan de uitvoerder is gemeld.

2.3 De uitvoerder is (ondanks een eventuele overeengekomen startdatum) niet gehouden met de uitvoering van de werkzaamheden te starten, indien de uitvoerder niet alle daarvoor benodigde gegevens en de overeengekomen (deel)betaling(en) heeft ontvangen.

2.4 De klant draagt het risico voor:

-schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd en nog niet opgeleverde installaties c.q. werken;

-schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn dan wel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken;

-schade veroorzaakt door vertraging van de aanvang en/of de voortgang van de werkzaamheden, als gevolg van omstandigheden waarvoor de klant (al dan niet op grond van deze voorwaarden) verantwoordelijk is;

-schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken, uitvoeringsvoorschriften en andere informatie;

-schade die te wijten is aan het doen en laten van door de klant voorgeschreven nevenaannemers en hun hulppersonen;

-het van de uitvoerder afkomstige ontwerp, indien en voor zover dat door hem is goedgekeurd.

2.5 De klant dient afdoende maatregelen te nemen om schade aan of vermissing c.q. diefstal van zaken van de uitvoerder te voorkomen. Uw Technische Dienst adviseert de klant nadrukkelijk – indien en voor zover de klant eigenaar of beheerder is van het terrein waar de werkzaamheden worden verricht – een afdoende CAR-verzekering af te sluiten, mede ten behoeve van de bezittingen van de uitvoerder die zich op het genoemde terrein kunnen bevinden, de door de uitvoerder aldaar aan de klant af te leveren zaken en de door de uitvoerder aldaar gebouwde en nog niet opgeleverde installaties c.q. werken.

2.6 De klant vrijwaart de uitvoerder van alle aanspraken van derden ter zake van schades die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de klant blijven, met inbegrip van schades als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.

2.7 De klant heeft de buren op de hoogte gebracht van de werkzaamheden en de eventuele impact van deze werkzaamheden.

Artikel 3 Technische oplevering

3.1 Zo spoedig mogelijk nadat (een deel van) de installatie bedrijfsklaar is aangebracht, zal deze aan de klant worden opgeleverd, waarbij het opgeleverde door de klant dient te worden onderzocht (de technische oplevering). Hierbij dient de klant na te gaan of (het gedeelte van) de opgeleverde montage aan de overeenkomst beantwoordt, waaronder in ieder geval:

-of de juiste montage is geleverd;

-of de montage wat betreft kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen;

-of de montage voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

3.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten aan de door de uitvoerder opgeleverde montage geconstateerd, dan dient de klant deze (uiterlijk) bij de technische oplevering aan de uitvoerder te melden. Deze gebreken of tekortkomingen worden in het rapport omtrent de technische oplevering opgenomen (opleverbon), waarbij wordt aangegeven wat partijen daaromtrent zijn overeengekomen. Indien (ten tijde van de technische oplevering) zichtbare gebreken of tekorten niet op de opleverbon zijn opgenomen, vervallen alle eventuele rechten van de klant ter zake jegens de uitvoerder

3.3 Speciaal voor de klant bestelde zaken worden niet retour genomen.

Artikel 4 Garantie

4.1 Binnen de grenzen van de volgende bepalingen verbindt de uitvoerder zich om gebreken aan de werking van de technische montage, die ten tijde van de technische oplevering reeds aanwezig waren doch eerst binnen 24 maanden na de oplevering zichtbaar worden of aan de dag treden, kosteloos te herstellen. Een en ander tenzij partijen expliciet anders zijn overeengekomen.

4.2 Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de technische oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van het werk. Zij strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door de klant, veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van de uitvoerder, door (of in opdracht van) de klant uitgevoerde reparaties, normale slijtage of gebreken waarvoor de klant aansprakelijk is.

4.3 Om zich op enig recht op garantie te kunnen beroepen, dient de klant de uitvoerder:

– onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen;

– aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het werk dan wel – indienen voor zover het ontwerp van het werk van de uitvoerder afkomstig is – het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van de uitvoerder, onverminderd het feit dat de klant het risico draagt van een door de uitvoerder vervaardigd en door de klant goedgekeurd ontwerp;

– alle medewerking te verlenen om hem in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.

4.4 De ingevolge van de garantieverplichting door de uitvoerder vervangen gebrekkige onderdelen worden eigendom van de uitvoerder.

4.5 Indien naar het oordeel van Uw Technische Dienst de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de klant bij herstel, heeft de klant recht op een redelijke compensatie.

Artikel 5 Aansprakelijkheid vóór de technische oplevering

5.1 De uitvoerder herstelt voor eigen rekening schade aan het werk, die is ontstaan alvorens het werk technisch is opgeleverd, tenzij deze schade niet door haar is veroorzaakt, het anderszins onredelijk is dat deze schade voor haar rekening komt of de klant op een andere grond voor deze schade aansprakelijkheid en/of het risico draagt.

5.2 De uitvoerder is aansprakelijk voor door de klant geleden schade aan personen en andere zaken dan het werk, voor zover deze schade is veroorzaakt door de uitvoering van het werk en het gevolg is van schuld van de uitvoerder of van door hem ingeschakelde personen, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering of die van ingeschakelde hulppersonen wordt gedekt.

5.3 De beide voorgaande artikelen gelden op overeenkomstige wijze, indien de uitvoerder werkzaamheden verricht ter vervulling van zijn garantieverplichting ingevolge deze voorwaarden.

Artikel 6 Aansprakelijkheid ná de technische oplevering

De uitvoerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid:

– voor gebreken die het gevolg zijn van oneffenheden of onvoldoende draagkracht van de ondergrond waarop of waar tegen het product is geïnstalleerd tenzij anders is overeengekomen.

– indien er uitzetting, krimp of naadvorming optreedt, veroorzaakt door te droge lucht of overdadige vochtigheid, bij het niet regelmatig ventileren ( b.v. bij langdurige afwezigheid ) van de ruimtes waarin de werkzaamheden zijn verricht.

– voor vervuilde grond, verborgen asbest en/of andere chemicaliën

– Een project wordt geacht te zijn opgeleverd indien de opleverbon is afgegeven en voor akkoord is ondertekend door de klant. Na de technische oplevering is de uitvoerder niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk dan tot nakoming van zijn hiervoor in art. 5. omschreven garantieverplichting.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en schadevergoeding

7.1 De uitvoerder is slechts aansprakelijk voor de door de klant geleden schade als gevolg van de in art. 5 en 6 bedoelde gebreken, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering of die van ingeschakelde hulppersonen wordt gedekt.

7.2 Indien de uitvoerder op grond van deze voorwaarden of een (andere) overeenkomst met de klant gehouden is de schade die de klant lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van het oorspronkelijke montagebedrag en de door de verzekering gedane uitkering. Inhoudende het factuurbedrag + de uitkering van de verzekering.

7.3 Voor andere dan de in de voorgaande artikelen bedoelde schaden die de klant mocht lijden, is de uitvoerder nimmer aansprakelijk.

7.4 De in de voorgaande artikelen opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de uitvoerder.

7.5 Elke aanspraak op vergoeding of herstel van vóór resp. na de technische oplevering geleden schade vervalt, indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van de oplevering resp. op de dag waarop de garantieperiode afloopt kenbaar is gemaakt. De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de klant jegens de uitvoerder of Uw Technische Dienst in gevolge deze voorwaarden verjaart door verloop van één jaar nadat de klant ter zake heeft geprotesteerd.

Artikel 8 Annuleringsvoorwaarden

De klant kan uitsluitend schriftelijk of per email bij de uitvoerder annuleren o.v.v. het opdrachtnummer. Bij annuleringen binnen 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden bedragen de annuleringskosten € 65,-. Uw Technische Dienst behoudt zich het recht voor de order te annuleren op basis van tekortkomingen klant zoals genoemd in artikel 2.

Artikel 9 Voorrijkosten

De uitvoerder berekent geen voorrijkosten Als bij aankomst echter blijkt dat de montage door toedoen van de klant niet kan plaatsvinden wordt € 65,- verplaatsingskosten door de uitvoerder in rekening gebracht.

Versie 1.0