Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING

Uw Technische Dienst (hierna: “Uw Technische Dienst”) is een service en onderhoudsbedrijf dat in Nederland vele duizenden klanten bedient. We zorgen voor een gastvrije en toekomstgerichte levering van onderhoudsdiensten aan de zakelijke en particuliere markt.

Privacy is voor Uw Technische Dienst een cruciaal begrip. We vinden het dan ook belangrijk u hierover zo uitgebreid mogelijk te informeren. Deze Privacyverklaring ontslaat Uw Technische Dienst van eventuele verdere informatieverplichting op documenten, websites of campagnesites, etc. Op de website www.uwtechnischedienst.nl is een kopje “Privacyverklaring” opgenomen.

In deze Privacyverklaring geeft Uw Technische Dienst aan hoe met de door u verstrekte persoonsgegevens wordt omgegaan. Hebt u vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op.

Uw privacy

Uw Technische Dienst hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Wij respecteren uw privacy onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In overeenstemming met deze wet is de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Doeleinden voor verwerken van persoonsgegevens

Bij een bezoek aan onze website kan om uw persoonsgegevens gevraagd worden, bijvoorbeeld bij het invullen van een aanvraagformulier voor een product of dienst. Deze gegevens worden door Uw Technische Dienst gebruikt voor het accepteren van uw aanvraag. Tevens kunnen uw persoonsgegevens worden opgeslagen om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst die u met Uw Technische Dienst heeft.

Bezoekersgedrag

Op de website van Uw Technische Dienst worden algemene bezoekgegevens bijgehouden die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers, zoals de meest bezochte pagina’s, zonder dat deze bezoekers worden geïdentificeerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Uw Technische Dienst haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw Technische Dienst en andere websites

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Uw Technische Dienst is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Inzage en correctie

Wanneer u wilt weten welke persoonsgegevens Uw Technische Dienst van u heeft, dan kunt u schriftelijk een verzoek tot inzage doen (zowel per post als per e-mail). Uw Technische Dienst zal u binnen vier weken antwoord geven. Uw Technische Dienst mag hiervoor een vergoeding in rekening brengen. Op basis van de inzage kunt u Uw Technische Dienst verzoeken de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dit kan alleen als de door Uw Technische Dienst gebruikte persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel of de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zijn verkregen.

Beveiliging

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens op servers in een beveiligde omgeving, die bescherming biedt tegen ongeoorloofde toegang, publicatie en gebruik van de gegevens door onbevoegden binnen en buiten de Uw Technische Dienst organisatie.

Wijzigingen

Uw Technische Dienst behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Controleer deze daarom regelmatig.

Aansprakelijkheid

De op de site getoonde informatie wordt door Uw Technische Dienst met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, inzake de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door Uw Technische Dienst uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Copyright

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij Uw Technische Dienst en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Uw Technische Dienst.